About Tabansoft

گروه نظارت مالی زیر نظر معاونت هزینه سازمان امور اقتصادی و دارایی هراستان انجام وظیفه می نماید. گروه نظارت مالی استان بر اساس وظایف تعیین شده از طرف معاونت محترم هزینه و خزانه دار کل کشور عهده دار وظایفی به شرح ذیل می باشد: نظارت بر حسن اجرای بودجه به موجب ماده 90 ق.م.ع.ک اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارت خانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی از نظر انطباق پرداخت ها با مقررات ق.م.ع و سایر قوانین و همچنین به موجب تبصره 5 ماه 72 و حساب های مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی قبل از تصویب مراجع قانونی بر عهده این واحد می باشد

قوانین

بخش نامه ها

تصویب نامه ها